Contact

Mickeys gifts
www.mickeysgifts.nl
info@mickeysgifts.nl
ST. Gerardusstraat 16
1131 GZ Volendam
Tel: 0031 6255 14488
KvK ; 77018958
BTW / Vat nr: NL 003150213B92

Webwinkel Keurmerk

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

1 – Definities
2 – Identiteit van de ondernemer
3 – Toepasselijkheid
4 – Het aanbod
5 – De overeenkomst
6 – Herroepingsrecht
7 – Kosten in geval van herroeping 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
9 – De prijs

10 – Conformiteit en garantie
11 – Levering en uitvoering
12 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging 13 – Betaling
14 – Klachtenregeling
15 – Geschillen
16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

M. Lant
Vestigingsadres;
St. Gerardusstraat 16
1131 GZ Volendam
Bezoekadres alleen op afspraak;
St. Gerardusstraat 16
Telefoonnummer:
0031 625514488 of 0031 616097811 te bereiken van: 9.00 u tot 18.00 u. E-mailadres: info@mickeysgifts.nl
KvK-nummer: 77018958
Btw-identificatienummer: NL003150213B92

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen- komst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig mo- ment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeen- komst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende be- paling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn ver- bonden. Dit betreft in het
bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het ka- der van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, be- vestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de over- eenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uit- voering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duur transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toe- passing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder op- gave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en

aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte rede- lijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoog- ste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specifica-

ties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te ver- richten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze ge- bondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richt- prijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieks garantietermijn. De onder- nemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de ver- pakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leverings- termijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier- van uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de con- sument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een ver- vangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de onder-nemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoog- ste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de be- vestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal- gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar ge- maakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een ge- schil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur  http://www.webwinkelkeur.nl/”www.webwinkel- keur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaat- schap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/”https:// www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform http://ec.europa.eu/odr”http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de onder- nemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toe- passing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroe- pen)

Aan
Mickeys Gifts
St. Gerardusstraat 16
1131 GZ Volendam
info@mickeysgifts.nl
www.mickeysgifts.nl
0031 625514488 / 0031 616097811

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 17 – Koop Nu Betaal in delen via Klarna

Algemene voorwaarden Betaal in delen

Betaal in delen (Gespreid Betalen) is een doorlopend krediet voor consumenten. Je opent bij Klarna een kredietlimiet van € 1000,00 euro die (herhaaldelijk) kan worden gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten bij winkels die Betaal in delen aanbieden. Het is ook mogelijk om aankopen die via een van de andere diensten van Klarna zijn aangeschaft gespreid te betalen. Het krediet kan in maandelijkse termijnen worden afgelost. Op Betaal in delen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. De Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet kun je hier: ​https://x.klarnacdn.net/sipp/legal/nl_nl/consumer_credit.pdf lezen en downloaden.

1. Klarna

De kredietverstrekker is Klarna Bank AB (publ), ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder nr. 556737-0431, statutair gevestigd te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (‘Klarna’). Het postadres in Nederland is De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam. Klarna staat onder toezicht van de Zweedse toezichthouder voor financiële instellingen Finansinspektionen,​ Postbox 7821, 103 97 Stockholm (Zweden). Klarna is ook geregistreerd als aanbieder van grensoverschrijdende financiële diensten bij De Nederlandsche Bank (DNB).

2. Aanvragen en verlenen

Je kunt een aanvraag voor het doorlopend krediet indienen door Betaal in delen aan te vragen in de Klarna app of in sommige gevallen door te kiezen voor Betaal in delen als betalingsoptie voor een aankoop. Voordat we een krediet verlenen, beoordelen we of je de middelen hebt om je financiële verplichtingen na te komen en of je op andere gronden geschikt bent om een krediet af te sluiten. Dit doen we door je gegevens op te vragen uit het BKR-register en andere kredietbeoordelingsbureaus, daarnaast stellen we je een aantal vragen over jouw financiële situatie. Op basis van de opgevraagde gegevens en jouw antwoorden op de gestelde vragen wordt bepaald of je het krediet kunt betalen en het verstandig is om jou een krediet te verlenen.

De overeenkomst voor het krediet wordt gesloten wanneer Klarna je aanvraag voor Betaal in delen accepteert. De benodigde documenten worden je per brief toegestuurd.

3. Registratie bij BKR

Klarna meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het doel van CKI is het voorkomen dat consumenten kredieten aangaan die ze financieel niet kunnen dragen en het beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de bij het BKR aangesloten bedrijven. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Voor dit doel kan het BKR deze gegevens ook aan andere aangesloten bedrijven verstrekken. Ze kunnen deze gegevens feitelijk verstrekken, maar ook in de vorm van statistieken.

Naast het aanmelden van de overeenkomst is Klarna verplicht een achterstand van meer dan 2 maanden op de afgesproken betalingen te melden bij het BKR. Dit kan gevolgen hebben als je bijvoorbeeld een hypotheek of nieuwe lening wil aanvragen.

4. Gebruik van de kredietlimiet

De kredietlimiet is € 1000,00. De kredietlimiet kan gebruikt worden voor aankopen bij winkels die de betaalmethode Betaal in delen aanbieden en bij aankopen gedaan via andere door Klarna aangeboden betaalmethodes.

Klarna behoudt zich het recht voor om het gebruik van het krediet en/of een aangevraagde limiet af te wijzen voor een bepaalde aankoop, bijvoorbeeld in geval van een verslechtering van de financiële omstandigheden van de kredietnemer of als Klarna denkt dat een transactie fraude is. Klarna zal gedegen onderzoek doen, bijvoorbeeld door het doen van een nieuwe kredietcheck en zal je over deze afwijzing

informeren. Betaal in delen en de kredietlimiet zijn persoonlijk en mogen uitsluitend worden gebruikt door de kredietnemer. Je moet Klarna onmiddellijk informeren je denkt dat er misbruik wordt gemaakt van Betaal in delen.

5. Rente en kosten

5.1 Basisvoorwaarden

De basisvoorwaarden zijn standaard van toepassing op Betaal in delen. Ze zijn van toepassing indien je geen specifieke actievoorwaarden voor een bepaalde aankoop hebt gekozen (dit wordt verder toegelicht onder artikel 5.2).

Minstens 1/12 van het aankoopbedrag per maand (plus rente en administratieve kosten), waarbij het minimaal te betalen bedrag per maand is € 5.99. De rente wordt berekend over het bedrag binnen de kredietlimiet dat je daadwerkelijk hebt gebruikt, de administratiekosten en het jaarlijks kostenpercentage wordt berekend op basis van de kredietlimiet.

Kredietlimiet

€ 1000,00

Rente Administratie Jaarlijks Totaalprijs

kosten

10,99% €0,99 p.m.

kostenpercentag krediet e (JKP)

13,92% € 1.072,40

Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Voor het volledige overzicht verwijzen wij naar onze Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet (​https://x.klarnacdn.net/sipp/legal/nl_nl/consumer_credit.pdf​).

5.2 Specifieke actievoorwaarden per winkel
In enkele gevallen biedt Klarna in samenwerking met de winkel andere, gunstiger actievoorwaarden aan. De actievoorwaarden gelden alleen voor het gedeelte van het krediet nodig voor de aankoop in kwestie en zijn van toepassing zolang de kredietnemer de voorwaarden niet omzet naar de basisvoorwaarden zoals beschreven in paragraaf 5.1.

Je wordt omgezet naar de basisvoorwaarden als je ons vraagt ​​je aankoop om te zetten naar de basisvoorwaarden of als je betaalt het minimumbedrag dat op de maandelijkse factuur staat vermeld. Je kunt ons ten allen tijde vragen om je krediet volgens de basisvoorwaarden te betalen.

6. Maandelijkse rekening

In de tweede helft van elke maand stuurt Klarna je een factuur. De factuur vermeldt het te betalen bedrag, je openstaande krediet en de te betalen rente. Je kunt de betaling zelf overmaken met de gegevens op de rekening of in de app.

7. Betaling

Je mag het openstaande kredietsaldo op elk moment in zijn geheel aflossen zonder dat een boete en/of andere kosten in rekening worden gebracht. Betalingen aan Klarna worden op volgorde verrekend: rente, kosten voor het krediet, schade (zoals vertragingsrente), minimaal te betalen bedrag, openstaand bedrag, resterend gebruikt krediet. Oudere schulden worden eerst afgelost voordat schulden die nog niet opeisbaar zijn worden betaald.

8. Te late betaling en betalingsachterstand

Indien je niet het minimale maandelijkse bedrag binnen de op rekeningoverzicht vermelde termijn betaalt, ben je zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim. Bij overschrijding van de termijn zal Klarna vertragingsrente in rekening brengen. De vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente plus 12 procentpunten op jaarbasis en wordt in rekening

FI_4.2_28012020

gebracht over het uitstaande saldo op het moment van het betalingsverzuim. Indien na waarschuwing niet betaald wordt, kan een incasso traject gestart worden waarbij Klarna het krediet (ter incasso) overdraagt aan een derde.

9. Duur overeenkomst en (voortijdig) opzeggen

9.1 Duur overeenkomst en opzeggen
De consumentenkredietovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 180 maanden. Je kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen, zonder opzegtermijn. Het resterend krediet, inclusief rente is verschuldigd vanaf de datum van de opzegging.

9.2 Directe/vervroegde opeisbaarheid
Het totale openstaande bedrag is direct opeisbaar in het geval dat:
a) De kredietnemer, na schriftelijke ingebrekestelling, gedurende minstens twee maanden nalatig blijft met het betalen van de maandelijkse facturen. b) De kredietnemer failliet is verklaard of ten aanzien van de consument de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. c) De kredietnemer bewust onjuiste informatie heeft gegeven, van dien aard dat Klarna geen krediet zou hebben verstrekt als juiste informatie zou zijn verstrekt
d) De kredietnemer zijn vaste woonplaats in Nederland heeft verlaten, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden zijn vaste woonplaats in Nederland zal verlaten

Klarna heeft te allen tijde het recht om de kredietovereenkomst op redelijke gronden op te zeggen, met een opzegtermijn van twee maanden.

10. Communicatiemiddelen en wijziging van persoonlijke gegevens

Als je je naam, adres, e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer hebt gewijzigd, moet dit per omgaande aan Klarna worden gemeld. Als een wijziging te laat of niet wordt gemeld, geldt dat de door Klarna in dit verband gemaakte kosten aan jou zullen worden doorberekend. Bij een naamswijziging moet een identiteitsbewijs of een ander door Klarna toegelaten identificatiemiddel bij de melding worden gevoegd. Je gaat akkoord dat Klarna informatie over het krediet stuurt in de app, per sms, e-mail, brief of, zoals het geval zou kunnen zijn, op de manier zoals vereist door de wet. Er zal gecommuniceerd worden in het Nederlands.

11. Overdracht

Klarna heeft het recht om de overeenkomst en/of het recht om de betaling te ontvangen conform de overeenkomst en/of het recht op overdracht van de onderliggende rekeningschuld, over te dragen. Klarna zal, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, je informeren over dergelijke wijzigingen.

12. Overmacht

Klarna is niet verantwoordelijk wanneer de Betaal in delen-activiteiten direct of indirect worden verhinderd door wetswijzigingen, maatregelen van de overheid, force majeure of een andere gebeurtenis waarop Klarna geen invloed kan uitoefenen.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy​ en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus),. In de privacyverklaring vind je meer informatie over de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken, je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen.

Je hebt het recht om binnen 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag waarop de kredietovereenkomst is aangegaan, af te zien van de kredietovereenkomst (herroeping). Je kunt het recht om van het krediet af te zien gebruiken door een schriftelijke kennisgeving daarvan te sturen naar het in artikel 1 genoemde adres, het door het formulier op de website (https://klarna.com/nl/klantenservice) te gebruiken of door een e-mail te sturen aan: klant@klarna.nl. Voor verdere informatie kun je telefonisch contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: 020 – 80 82 852.

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst. Klachten kunnen schriftelijk of mondeling worden overhandigd aan de Klarna-afdeling voor klachtenafhandeling via https://www.klarna.com/nl/feedback-en-klachten, door een brief te sturen naar het in artikel 1 genoemde adres (onder vermelding van ‘klacht’ ) of telefoonnummer 020 – 80 82 852. Mocht je niet tevreden zijn met de wijze waarop je situatie door ons bij Klarna is behandeld, kunt je geschil voorleggen aan een geschillencommissie of voor laten komen bij de burgerlijke rechter.

16. Alternatieve Geschillenbeslechting voor consumenten

Klachten over onze kredietproducten kun je voorleggen aan het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (Kifid). Klarna is aangesloten bij het Kifid en Kifid is bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op een financieel product of een financiële dienst. Op kifid.nl vindt je meer informatie. Hier kun je ook (online) je klacht indienen.

Het ODR-platform
De Europese commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting (het ODR-platform) beschikbaar gemaakt. Het ODR-platform is het centrale aanspreekpunt voor geschillen over online aankopen en online afgesloten diensten. Je kunt het ODR-platform bereiken via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Je geschil zal worden vertaald en aan de bevoegde nationale geschillencommissie worden doorgestuurd.

14. Herroepingsrecht

Artikel  – 18 Betaal in 3 termijnen zonder rente via Klarna

Betaal in 3 termijnen. Zonder rente.

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Klarna Bank AB (publ) (‘Klarna’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) en jou voor een soepele betaalervaring. Bij een keuze voor deze betaalmethode ga je akkoord met deze voorwaarden.

Hoe werkt het?

  • Gebruik je eigen, geldige creditcard (geen prepaid cards, geen IBAN bankkaarten) om te betalen.
  • Je bent 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland en in staat een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan.
  • De eerste termijnbetaling wordt ten laste van je creditcard in rekening gebracht wanneer de verkoper je bestelling bevestigt (meestal de verzenddatum) of bij het plaatsen van je bestelling en de volgende 2 termijnbetalingen worden automatisch respectievelijk 30 en 60 dagen na de eerste termijnbetaling ten laste van je creditcard in rekening gebracht. We zullen je langs elektronische weg op de hoogte stellen van de vervaldata van de termijnbetalingen en deze vind je in ook de Klarna-app.
  • Bij Betaal in 3 termijnen ben je geen rente verschuldigd en wanneer je jouw automatische betalingsschema volgt, ben je geen kosten verschuldigd. Als je een termijnbetaling mist, dan wordt die doorgeschoven naar de datum van de volgende termijnbetaling.
  • Wanneer je jouw aankoop annuleert of de artikelen terugstuurt, zullen wij het aan ons verschuldigde termijnbedrag automatisch annuleren (zodra de verkoper aan ons heeft bevestigd dat jouw aankoopbedrag moet worden terugbetaald). Heb je ons reeds betaald voor de desbetreffende bestelling, dan zullen wij het reeds betaalde bedrag restitueren.
  • Neem bij vragen over de kwaliteit of de verzending van je bestelling contact op met de verkoper waar je de aankoop hebt gedaan.
  • De uitgever van je creditcard kan rente of kosten berekenen uit hoofde van de overeenkomst die tussen jou en de kaartuitgever van toepassing is. Neem bij vragen hierover contact op met de uitgever van je creditcard.
  • Je hebt een betalingsverplichting jegens Klarna; dat betekent dat rechtstreekse betalingen aan de verkoper je niet ontslaan van je betalingsverplichting jegens Klarna.

Je geeft ons toestemming om de twee resterende termijnbetalingen op de desbetreffende vervaldata ten laste van je creditcard in rekening te brengen. Wanneer de verkoper niet het gehele aankoopbedrag in één keer in rekening brengt (bijvoorbeeld in het geval van gedeeltelijke leveringen), kun je elk bedrag dat je aan de verkoper verschuldigd bent later betalen in 3 termijnen. De termijnbetalingen voor elk gedeelte van de bestelling zullen een eigen vervaldatum hebben, afhankelijk van de datum waarop de verkoper het desbetreffende deel van je bestelling bevestigt. Deze situatie doet zich geregeld voor wanneer een verkoper niet alle artikelen van je bestelling op hetzelfde moment verstuurt.

Wat moet je nog meer weten?

 

Acceptatie creditcard en opslag kaartgegevens; De kaart moet geldig zijn en aan jou zijn uitgegeven. Het is aan ons of je van deze betaalmethode gebruik kunt maken. Wij kunnen naar eigen goeddunken bepalen welke betaalkaarten wij accepteren. Indien een bepaalde kaart niet wordt geaccepteerd, word je daarvan in kennis gesteld voordat de aankoop is afgerond. De meeste geldige creditcards die niet in de nabije toekomst verlopen, worden geaccepteerd. Wij accepteren geen prepaid cards en bankkaarten met IBAN rekening. Wanneer we een kaart accepteren, zullen we deze na je bestelling bij de verkoper pre-autoriseren voor de eerste termijnbetaling. Het betreffende bedrag zal niet ten laste van je creditcard in rekening worden gebracht totdat de verkoper je bestelling bevestigt, maar tot dat moment kan de uitgever van je kaart de bestedingsruimte van je credit card met het desbetreffende termijnbetaling inperken/reserveren op je kaart.

Ingeval van opzegging of verlopen van je kaart na betaling van de eerste termijnbetaling, worden alle daaropvolgende termijnbetalingen direct opeisbaar, wat inhoudt dat je de resterende termijnbetalingen onmiddellijk dient te betalen wanneer wij je daarom vragen. Bij wijziging van je kaartgegevens tussen het moment van jouw aankoop en de datum van de laatste aflossingsdatum ben je verplicht de gewijzigde kaartgegevens aan Klarna door te geven via de online methode die Klarna je daarvoor aanbiedt. Verstrek je deze gewijzigde gegevens niet of niet tijdig, dan geef je Klarna toestemming, waar mogelijk, de gegevens rechtstreeks bij de uitgever van je kaart op te vragen.

Je geeft ons toestemming om jouw kaartgegevens op te slaan in onze systemen. Wij zullen deze informatie gebruiken voor toekomstige betalingen onder deze voorwaarden. Tenzij je aangeeft dat niet te willen, kunnen we deze informatie tevens gebruiken om je gegevens al voor jou in te vullen met het oog op toekomstige aankopen. Je kunt jouw kaarten en gegevens online beheren. In het geval dat Klarna van de uitgever van jouw creditcard gewijzigde informatie ontvangt, ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens mogen opslaan in ons systeem.

 

Te late betaling; Wanneer wij de tweede of laatste termijnbetaling op de respectievelijke vervaldata niet ten laste van je creditcard in rekening kunnen brengen, zullen we je daarvan in kennis stellen. We geven je in dat geval uit coulance nog twee tot zeven werkdagen de tijd om je betaalmethode aan te passen of om te zorgen voor voldoende bestedingsruimte op de door jou gekozen kaart. Wanneer je jouw gekozen kaart wijzigt, mogen wij proberen de te late betaling onmiddellijk ten laste van die gewijzigde kaart in rekening te brengen. Anders zullen wij na de coulanceperiode van twee tot zeven dagen opnieuw proberen het verschuldigde bedrag ten laste van je oorspronkelijke kaart in rekening te brengen. Het is belangrijk dat je zorgt voor voldoende bestedingsruimte om je termijnbetalingen op de vervaldata te voldoen. Als het niet lukt de tweede termijnbetaling tijdens de genoemde coulanceperiode te incasseren, zullen we het openstaande bedrag doorrollen naar de volgende en laatste vervaldatum.

Indien je de tweede of derde termijnbetaling niet uiterlijk op de daarvoor geldende vervaldatum betaalt, ben je direct in verzuim. Indien je de tweede of derde termijnbetaling niet uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode betaalt, kun je de dienst in de toekomst mogelijk niet meer gebruiken. We mogen blijven proberen nog openstaande en nieuwe verschuldigde bedragen op opeenvolgende vervaldata ten laste van je credit card in rekening te brengen. Wanneer de derde termijnbetaling niet ten laste van je creditcard in rekening kan worden gebracht, ontvang je van ons een aanmaning voor het verschuldigde bedrag. Heeft Klarna je betaling binnen 14 dagen na de aanmaning (met ingang van de dag na de datum op de aanmaning) niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval incassokosten in rekening worden gebracht die kunnen oplopen tot 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- aan incassokosten.

 

Kredietcheck, identiteitscontrole en informatieverstrekking; Wanneer je deze betaalmethode wilt gebruiken, zal Klarna jouw identiteit controleren. Identiteitscontrole vindt plaats om te voldoen aan eisen die zijn opgesteld ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsook ter voorkoming van fraude. Je dient Klarna de noodzakelijke informatie en de gevraagde documenten te verstrekken zodat je identiteit kan worden gecontroleerd. Tevens kunnen we de door jou verstrekte informatie controleren met behulp van gegevens van derden.

Klarna zal je kredietwaardigheid beoordelen. Je kan per brief of e-mail geïnformeerd over de uitvoering van een kredietcheck. Wanneer je op basis van de uitkomst van dit onderzoek geen gebruik kunt maken van Betaal in 3 termijnen, zullen wij jou daarvan in kennis stellen. Ook kunnen we je kaart valideren en toestemming vragen voor autorisatie bij de uitgever van je kaart.

 

Eerder betalen en retour; Termijnbetalingen die nog niet verschuldigd zijn, mag je op elk moment betalen; daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer jij je aankoop bij de verkoper annuleert en de verkoper heeft aan ons bevestigd dat het aankoopbedrag daarom moet worden gerestitueerd, zullen wij alle resterende termijnbetalingen annuleren en de reeds betaalde bedragen terugbetalen. Zolang de verkoper aan ons (om welke reden dan ook) nog niet heeft bevestigd dat het betreffende aankoopbedrag moet worden gerestitueerd, zullen wij de betaalde termijnbetalingen onder ons houden. Elke gedeeltelijke retour of terugbetaling op jouw aankoop verlaagt het uitstaande bedrag aan termijnbetalingen. Je zult de eerder verschuldigde termijnbetalingen moeten blijven betalen op de geplande vervaldata, totdat het volledige bedrag is voldaan. Heb je bedragen tegoed, dan geef je ons toestemming het desbetreffende bedrag terug te storten op je kaart of elke andere kaart die wij in ons bestand op jouw naam hebben staan.

 

Omgaan met onze rechten; Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

 

Verzuim: Je bent in verzuim indien je: (a) niet betaalt op de vervaldatum; (b) onderworpen raakt aan een insolventieprocedure of indien ten aanzien van jou de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; (c) valse, misleidende of onjuiste informatie aan ons verstrekt; of (d) een of meer bepalingen in deze voorwaarden schendt of deze niet wilt naleven.

Wanneer je in verzuim bent, kan Klarna een incassobureau inschakelen. In het onder  (a) genoemde geval, zullen we eerst de onder ‘Te late betaling’ genoemde procedure volgen.

Ons gebruik van jouw persoonsgegevens

Klarna verwerkt jouw persoonsgegevens om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren en in verband met de andere doelen zoals genoemd in onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring vind je hier en op onze website en door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je deze verklaring te hebben gelezen. We verwerken jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor identificatie, klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling. We kunnen jouw gegevens tevens overdragen aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), welke ook buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. De Privacyverklaring bevat nadere informatie over het delen van gegevens, jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, over hoe je contact met ons kunt opnemen voor vragen en hoe je een klacht kunt indienen bij de bevoegde autoriteiten.

Klachten

Voor klachten over de Diensten van Klarna is van toepassing, de informatie die beschikbaar is op https://www.klarna.com/nl/feedback-en-klachten/ . Als je een klacht hebt over Klarna kun je je klacht indienen via het contactformulier op de website van Klarna (https://www.klarna.com/nl/feedback-en-klachten/), per e-mail aan meningen@klarna.nl of via de post onder vermelding van ‘Klacht’ gericht aan het adres van Klarna. We zullen proberen je klacht zo snel mogelijk op te lossen. In het geval dat Klarna een klacht niet kan oplossen, kun je je klacht richten aan de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN): Allmänna reklamationsnämnden, Postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden. Klarna zal deelnemen aan een dergelijke procedure en is daartoe ook wettelijk verplicht. Informatie over inzage vereisten is te vinden op de website van de ARN: http://www.arn.se. Het is tevens mogelijk om je klacht te richten aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid); Kifid behandelt klachten die verband houden met financiële producten en diensten. Meer informatie over Kifid vind je op https://www.kifid.nl/. Daarnaast kun je je geschil, in elke officiële taal van de Europese Unie, voorleggen via het ODR-platform van de Europese Commissie. Het geschil zal dan worden doorgestuurd naar de ARN. Je kunt het ODR-platform hier vinden:https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Het bovenstaande beperkt uiteraard op geen enkele wijze je recht om een procedure aanhangig te maken bij een bevoegde Nederlandse rechtbank.

 

Toepasselijk recht en rechtsmacht

Voor zover vereist op grond van toepasselijk recht is op onze contractuele relatie met jou, voortvloeiend uit deze betaalmethode, het Nederlands recht van toepassing. Het is aan jou of je een geschil voorlegt aan de rechtbank van jouw woonplaats of aan de rechtbank van de vestigingsplaats van Klarna. Wanneer wij een procedure tegen jou starten, zal deze altijd aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank van jouw woonplaats.

 

Taal

Al onze berichten aan jou, alsook alle documenten die uit onze relatie met jou voortvloeien, worden opgesteld in het Engels of het Nederlands.

Klarna

Klarna Bank AB (publ) is opgericht naar Zweeds recht en is ingeschreven bij het Zweedse registratiekantoor voor ondernemingen onder nummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) heeft een vergunning van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteiten (Finansinspektionen) voor het verlenen van financiële diensten.

Bezoek de website voor meer informatie over Klarna:https://www.klarna.com/nl/

 

Download deze informatie.

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, org.nr: 556737-0431

Artikel 19 – Betaal later via Klarna

Koop nu – Betaal later

 

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

 

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.

Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.

 

Kosten en (te) late betaling

Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

 

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

 

Omgaan met onze rechten

Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

Deze informatie downloaden.

 

 

 

 

De waardering van www.mickeysgifts.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 142 reviews.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.